From Bibenda 2017 guide

Sariano 2013 -four scores Arale 2015 -three scores Rodirose 2015 – two scores See the PDF: Bibenda 2017